YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BİLİŞİM HUKUKU YAN DAL PROGRAMI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

BİLİŞİM HUKUKU YAN DAL PROGRAMI

Yeni bir endüstri devriminin başlangıcının bir parçası olduğunuzu biliyor muydunuz?

Bilgi ve teknolojideki değişim ve gelişim, ticaretten sosyal hayata, eğitimden sağlığa, finanstan özgürlük ve güvenliğe, bugüne ve yarına dair birçok alanda etkilerini göstermektedir. 

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan son endüstriyel devrim; nesnelerin interneti, big data, yapay zeka, robotikler, bulut teknolojisi, siber güvenlik gibi yeniliklerle birlikte birçok hukuki sorun ve sonuçları da beraberinde getirmektedir.  

Bilişim Hukuku Yan Dal Programı, katılanların işte bu yeni hukuk alanında bilgi ve donanımlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bilişim Hukuku Yan Dal Programı, üniversitemizin tüm lisans öğrencilerine açıktır. 

Programa dâhil dersler şu şekildedir:

  • Bilişim Hukukuna Giriş

Bilişim Hukukunun, dijital, sanal, siber güvenlik, kişisel verilerin işlenmesi, elektronik sözleşmeler, bilişim suçu, e-ticaret, elektronik deliller gibi temel kavramları, bu hukuk dalının temel unsur ve özellikleri, Bilişim Hukukunun kaynakları, bu hukuk dalının evrensel nitelikteki temel ilkeleri, bu hukuk dalına özgü hak ve yükümlülükler ile bu hukuk dalına özgü sorumluluk sistemi örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.  

  • Bilişim Suçları

“Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması” suçu gibi artık günlük hayatta neredeyse her gün karşımıza çıkan veya tanıdığınız birinin başına kesin gelmiş olan bilişim suçları, Bilişim Hukukunun önemli bir alt başlığını oluşturmaktadır.

Derste, Bilişim Hukukunun ceza hukuku normlarıyla korunması bakımından ortaya çıkan sistemler, uluslararası gelişmeler, çeşitli ülkelere özgü düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası nitelikte konuyla ilgili mahkeme kararları incelenecek, özellikle Türk Ceza Kanunu’nu özelinde yer alan konuyla ilgili suç tipleri klasik suç inceleme metodu kullanılarak konu detaylı bir şekilde öğretilmeye çalışılacaktır.

  • Ceza Muhakemesi ve Bilişim Teknolojileri

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fiziki varlığı olan olgular sanallaşmakta ve bu sanallaşma ceza yargılamasında kendini dijital veriler yoluyla göstermektedir. Bu nedenle dijital verilerin ceza yargılamasında kullanılması gündeme gelmekte, delillerin toplanması hak ihlallerine sebep olabilmektedir. Bu derste, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasının ceza yargılamasına etkisi tartışılacaktır.

  • Dijital Çağda Unutulma Hakkı

Geçmişimiz gerçekten bizim mi? İnternette yer alan kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkı olan unutulma hakkı artık bir insan hakkıdır. Bu hakkın ortaya çıkış nedenleri ile hukuki niteliğini mercek altına alınacak, bu çerçevede başta Avrupa Birliği olmak üzere karşılaştırmalı hukukta yaşanan hukuki gelişmeler ortaya koyulacaktır.

  • Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Kişisel verilerimiz, özel sektör ve kamu tarafından depolanmakta ve sıkça kullanılmaktadır. Kişisel verilerimizin hukuka aykırı işlenmesi başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını güçleştirmektedir. 

Bu derste, kişisel veri ve kişisel verilerin işlenmesi kavramı, kişisel verilerin korunması hakkının ortaya çıkış nedenleri ile bu hakkın hukuki niteliği ve mevzuatın bu hakkın korunması için sağladığı koruma araçları irdelenecektir.

  • Sosyal Medya, İnternet ve Ceza Hukuku

Sosyal medya kullanmanın bir insan hakkı olup olmadığı değerlendirilecek ve bu faaliyet ile diğer insan hakları, özellikle de habere ulaşma hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı arasındaki ilişki üzerinde durularak, sosyal medyada gerçekleştirilen hangi faaliyetlerin bu haklar kapsamında korunduğu, hangi faaliyetlerin ise suç oluşturduğu örneklerle tartışılmaktadır.

  • Ticaret Mevzuatının Bilişim Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri ve Uygulamalar

Teknolojik gelişmeler Ticaret Hukukunda da kendine yer edinmektedir. Her sermaye şirketi için zorunlu kılınan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, “alan adı” ve marka hukuku ilişkisi, bulutlarda depolanan bilgilerin ilişkin hak sahipliği, reklam yasakları gibi önemli değişiklikler Bilişim Hukukunun, Ticaret Hukukundaki yansımalarını göstermektedir. 

Derste, ticari mevzuatta yer alan bilişim hukukuna dair düzenlemelerin dayanakları, kapsamları, uygulanma şartları ve yaptırımları ele alınarak tartışılacaktır.

  • Elektronik Ticaret Hukuku

Bilişim teknolojilerinin ticaret hayatına müdahalesinden kaynaklanan mevcut ve yeni hukuki sorunların tespit edilmesi, irdelenmesi ve çözüm yöntemlerinin incelenmesi dersin konusunu  teşkil etmektedir. Bu kapsamda, fikri mülkiyet hukuku ile bilişim hukukunun ilişkisi, haksız rekabet ile internet ilişkisi, arama motorları üzerinden yapılabilecek haksız rekabet örnekleri, “alan adı”nın anlamı ve marka hukuku ile ilişkisi, bulutta depolanan bilgilere ilişkin olarak hak sahipliği, ticari sırrın korunmasına dair sorunların incelenmesi, işçilere getirilen “rekabet yasağının” coğrafi sınırının bilişim sektöründe çalışan işçiler açısından değerlendirilmesi, reklamların internette ve medyada yer alma biçimleri ve örtülü reklam yasağının irdelenmesi söz konusu olacaktır.

 

 

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!