• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1996 yılında kurulan ilk vakıf üniversitesi hukuk fakültesi olup, üniversitenin var olan diğer fakültelerinin de deneyiminden yararlanarak çağdaş yönetim, engin bir pratik tecrübe ve sürdürülebilir gelişimin rol modelini oluşturmuştur. 

Hukuk Fakültesi sürekli geliştirilmiş iddialı bir ders programına, güçlü ve deneyimli bir kadroya sahip olup, dersler sadece teorik ve ezbere dayalı değil, teorik öğretim yanında pratik öğrenimin de verildiği, öğrencilerin hukuksal analiz nosyonunu oluşturup geliştiren, mevzuatın ezbere tekrarı yerine hukuk ilke, araç ve yöntemlerini çağdaş hukuktaki gelişmeler paralelinde öğrenciye aktaran, felsefe, etik, mantık ve sosyoloji bilimlerinin verilerinden yararlanan, hukukta denenmiş ve geliştirilmiş hukuksal sorunları analiz etmeye yönelik muhakeme yöntemlerine göre ders ve sınav icra eden, lise mezunu bir genci iyi bir hukukçu olarak mezun etmeden geliştirip dönüştüren, akademik koçluğu, teori ve ilkeler yanında güncel yaşamdaki sorunları da somut vakalar ve ulusal ve uluslararası yargı kararları üzerinden öğreten örnek bir fakültedir.

Öğrencinin düşünme, algılama ve muhakeme ile analiz ile hüküm kurma yeteneklerini körelten ezbere dayalı ve soyut test, metin ya da boşluk doldurma ya da çoktan seçmeli sınav yöntemleri yerine, tıp, mühendislik, matematik ve doğa bilimlerinde olduğu gibi bilgiyi pekiştiren, muhakeme yeteneğini geliştiren gerçek hayattan kopuk olmayan, hukukun ulusal niteliği kadar uluslararası/evrensel ilke ve gelişmelerini takip eden, teori ile pratiği meczeden kalıcı bilgi, araç ve yöntemi içselleştirerek yetkin hukukçular olarak öğrenci mezuniyetini hedefleyen bir fakülte olarak, başta olay çözüm metodu , karar analizi ve bilirkişilik metodu olmak üzere çağdaş yöntemlerle hem Kara Avrupası hem de Anglo-Sakson ve Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinin de gerekli verilerini öğrencilerine aktarmaktadır.

İyi bir hukuk eğitimi ancak Dünyayı da izleyerek olur. Türkçe dilinde verilen ve ulusal karakteri daha baskın temel dersler yanında öğrencilerin lisans öğretim hayatlarında Türkçe dışında sahip oldukları yabancı dile ilaveten öğrenebilecekleri yabancı dilden ayrık olarak, yabancı dilin hukuk öğretimi ve çalışma hayatında da kullanılması çağımızda kaçınılamaz bir gerekliliktir. Bu nedenle, Fakültemizde %30’dan fazla oranda ders İngilizce dilinde verilmektedir. Şüphesiz bu dersler dil dersi olmayıp hukuk dersi olduğundan, okuma, anlama, çeviri yapma ve yazma teknikleri açısından da terminoloji ve kavramlar ile uluslararası hukukun öğrenilmesi açısından da içerik olarak hukuk öğrenilen derslerdir. Ayrıca bu dersler her yıl eski notların tekrarı niteliğinde basit dersler olmayıp, günümüz ihtiyaçlarına göre içeriği de dersi de ilgili akademisyeni de değişen ve hatta yeni ortaya çıkan alanlara ilişkin programımıza eklenen güncel yeni mesleklere ilişkin içerikli derslerdir. Bunun için, lisans öğrenimine başlamak için aday öğrencilerin İngilizce diline hakim olmaları veya hazırlık okulunda okuyarak yabancı dillerini yeterli seviyeye getirmeleri gerekmektedir.

Fakültemiz dersleri de öğrencilere yönelik yapılan bilimsel öğretim-eğitim faaliyetleri de eğitim-öğretim pedegojisine uygun, mantık, felsefe, etik, doğa bilimlerinin metodları ve sosyoloji verilerinden yararlanan, genç hukukçu adaylarının hukuk bilgi ve analiz nosyonunu geliştirici eğitimler niteliğindedir. Dersler hem öğrencilerin gereksiz zaman ve emek kaybını önlemek hem Erasmus öğrenci değişimi ve öğrenci iken yapılan ihtiyari stajlar için fırsat yaratmak amacıyla ve hatta hazırlık okuyan aday öğrencilerin gerekli olandan fazla zaman yitirmeyerek lisans öğrenimlerine başlayabilmeleri için regular ve irregular öğrenim olmak üzere adeta eşzamanlı ki fakülte varmışçasına her dersin her dönem açıldığı bir öğretim sistemini uygulamaktadır. Bunu daha da desteklemek için de, her yıl yaz mevsiminde yeterli sayıda dersle yaz okulu düzenlemektedir.

Öğrencilerin bilgi, görgü, deneyim ve yeteneklerini geliştirmek için çok sayıda nitelikli ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Ulusal ve uluslararası mahkemelerde eğitim, AB ve BM ile NATO kurumlarında bilimsel çalışmalar, kurgusal dava simülasyonları, hukuk klinikleri, ulusal ve uluslararası öğrenci kongre, sempozyum ve seminerleri, oldukça aktif hukuk öğrenci kulübü faaliyetleri, ulusal ve uluslararas kurgusal dava yarışmaları, sertifiklar, konferanslar, Adli Tıp Kurumu, TBMM, Yüksek ve yerel mahkemeler, cezaevi ziyaretleri, adli bilimler uygulamaları, sosyal sorumluluk projeleri, hukuk Klinikleri dersi yanında hukuk uygulamaları dersleri, yeni teknolojiler ve genetik alanında hukuk eğitimleri, bilişim ve yapay zeka dersleri, oldukça geniş ve iddialı biçimde yabancı ülke üniversiteleriyle  Erasmus uluslararası öğrenci değişimi olanakları, akademisyenlerce gerçekleştirilen bilimsel aktiviteler ve yayınlar bunlardan sadece ilk akla gelenleridir.

Övünçle belirtmem gerekir ki, ayrıca öğrencilerimiz, kendilerine sunulan Yandal dal ve Çift Anadal olanaklarından etkin bir biçimde faydalanmaktadırlar.

Öğrenci ve akademisyenlerin yararlanmasına sunulmuş ve sürekli gelişecek olan basılı eser kütüphanesi, çok sayıda çevrimiçi veri tabanı ve her yıl Lisans eğitiminde başarılı olan bir öğrencinin burslu olarak yüksek lisans için yurtdışına gönderilmesi de burada zikredilmesi gereken farklılıklarımızdan sadece bir kaç örnektir.  

Ticari kazanç amacıyla değil de çağdaş, yetkin, donanımlı, amaç ve değerleri olan geleceğin Türkiye’sine de uluslararası hukuka da katkı sunacak nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Fakültemiz, ailelerin en küçük tereddüt duymadan en değerli varlıkları genç hukukçu adayı evlatlarına iç rahatlığı ve geleceğe dönük büyük ümitlerle tavsiye edebilecekleri, yaptıkları ve geçmişiyle yapacaklarını açıkça gözler önüne seren ideal bir kurumdur.

Çağdaş değerleri özümsemiş, bilim ve aklı rehber edinen özgür hukukçular yetiştiren fakültemiz, şüphesiz, her açıdan sürekli değişip ve gelişerek çok yetkin, hukuk devletinin çağdaş asli değerlerini özümsemiş, çağdaş bilgiye ve yeteneklere sahip seçkin mezunlar yetiştirme yanında iddialı akademisyenleri ve bilimsel çalışmalarıyla da ulusal ve uluslararası alanda hukuk devleti idealine etkin katkı sunmaktadır ve artan biçimde sunmaya da devam edecektir (01.02.2024).

Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
Dekan