• Türkçe
  • English

Birinci Sınıf

Birinci Dönem Dersleri

LAW 101 Hukuk Başlangıcı ve Metodolojisi

Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, genel hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramları, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı hukuk başlangıcı dersinin konusunu oluşturmaktadır. Ders, hukuk metodolojisinin temel prensiplerine özet niteliğinde bir girişle desteklenmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 111 Anayasa Hukuku

Bu derste, devlet örgütlenmesi açısından anayasal düzen ve farklı politik sistemler, anayasanın kavramsal analizi, parlamentonun tasarrufları, kanunlar, parlamento önergeleri, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, teokratik ve demokratik egemenlik, egemenliğin yapısına ve kullanılış şekline göre devlet şekilleri, seçim sistemleri, parlamenter rejimin özellikleri, başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri incelenmektedir. Konulara doktrinsel yaklaşımın yanında, dersler Anayasa Mahkemesinde görülen örnek davaların analizi ile de desteklenmektedir. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 121 Medeni Hukuk I (Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku)

Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin; hak kavramının, medeni hukukun kaynaklarının, yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasının, sübjektif ve objektif iyi niyet kurallarının derinlemesine analizinden başka, derste ayrıca kişiler hukukunun konusu olan kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması, isim, ikametgâh ve hısımlık, şahsi hal, ayrıntılı olarak incelenmektedir. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 131 Hukuk Terminolojisi I

Derste, öğrencinin hukuk eğitimi boyunca ve sonrasında İngilizce hukuk terimlerini öğrenmesi ve farklı şekillerde kullanma yetisine sahip olması amaçlanmaktadır. Terminoloji dersi, Ceza hukuku, haksız fiil hukuku, sözleşmeler hukuku, mülkiyet hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku ve daha başka hukuk dalları ile ilgili hukuki terimlerin öğretilmesini kapsamaktadır. Haftalık ders saati 6 ve dersin kredisi ise 3’tür. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 143 Hukuk Tarihi I

Roma Hukukunun gelişimi ve önemi, genel özellikleri ve temel kavramları, tarihsel altyapısı, Roma hukuk anlayışı ve hukuk türleri, Roma hukukunda şahıs kavramı ve ehliyet, sübjektif haklar; Actio ve Exceptio, zamanaşımı, genel olarak hukuki tasarruflar ve sözleşmeler, geçerlilik koşulları, hukuka aykırı işlemler contra Bonos Mores, Roma medeni usul ve icra hukukunun ana hatları dersin konusunu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 151 Genel Kamu Hukuku I

Dersin ilk bölümünde, Plato’dan başlayarak modern çağlar filozof ve düşünürleri ekseninden siyasi anlayışın tarihsel gelişimine odaklanılmaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 261 (Amerikan Hukukuna Giriş I

Bu ders kapsamında, Amerikan içtihat hukukunun genel prensipleri, Amerikan sözleşmeler hukuku, Amerikan haksız fiil sorumluluğunun temel ilkeleri mahkeme kararları ışığında incelenmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

ECON 295 Ekonomiye Giriş I

Ekonomiye Giriş I dersinin içeriği mikro ekonominin temel prensipleridir. Bu prensipler dâhilinde arz ve talep, esneklik kavramı ve esnekliğin farklı tipleri, tüketici teorisi, teşebbüs teorisi, Pazar yapısı, rekabet koşulları dersin konusunu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

MATH 183 Matematiksel Mantık

Temel tanımlar, sağlama teorileri ve teknikleri, hesap işlemleri, venn diagramı, mantıksal ve oransal işlemler, temel mantık hesapları, precalculus, günlük problemler, kombinasyon ve permütasyonlar, özellikle olasılık hesapları, şartlı olasılıklar dersin kapsamındadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

Birinci Sınıf

İkinci Dönem Dersleri

LAW 112 Türk Anayasa Hukuku

Dersin kapsamı dâhilinde, Osmanlı dönemi anayasal hareketleri, Türk Anayasa Hukukunun gelişim süreci; 1876 Anayasası, 1909 Anayasa değişikliği, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları, 1982 Anayasasının genel esasları ve devlet örgütlenmesi açısından temel düzenlemeleri, temel haklar ve özgürlükler incelenmektedir. Cumhuriyetin temel prensipleri, temel hak ve özgürlüklerin korunması, parlamentonun kuruluşu ve yetkileri, anayasal dokunulmazlık ve parlamento üyelerinin hukuki statüsü, Cumhurbaşkanının ve Bakanlar Kurulunun yetkileri ve hukuki statüleri, olağanüstü hal ve sıkıyönetim halleri, yargı erki ve anayasal yargı da ayrıca ders kapsamında işlenen konular arasında yer almaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi ise 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 122 Medeni Hukuk II (Aile Hukuku)

Aile hukukunun incelendiği bu derste, nişanlanma, evlenme, evlenmenin sona ermesi, hısımlık, velayet ve vesayet konuları ele alınmaktadır. Ayrıca mal rejimleri de dersin kapsamında ele alınmaktadır. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 132 Hukuk Terminolojisi II

Legal Terminology II dersi, Legal Terminology I dersinin devamı olup; öğrencinin hukuk eğitimi boyunca ve sonrasında İngilizce hukuk terimlerini öğrenmesi ve farklı şekillerde kullanma yetisine sahip olması amaçlanmaktadır. Terminoloji dersi, Ceza hukuku, haksız fiil hukuku, sözleşmeler hukuku, mülkiyet hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku ve daha başka hukuk dalları ile ilgili hukuki terimlerin öğretilmesini kapsamaktadır. Haftalık ders saati 6 ve dersin kredisi ise 3’tür. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 144 Hukuk Tarihi II

Kişiler hukuku, hukuki ehliyet, kölelik kavramı, şirketler, dernekler ve vakıflar, mal kavramı, zilyetlik (özellikleri ve türleri), zilyetliğin kazanılması ve kaybı, zilyetliğin korunması, mülkiyet hakkı, sınırları, mülkiyet hakkının devri, sınırlı ayni haklar, kullanma yararlanma ve tüketme hakları, miras hakkı, borcun doğması ve sona ermesi dersin konusunu oluşturmaktadır. Roma sözleşmeler hukuku da ayrıca, öğrencinin karşılaştırma yapabilmesi düşünülerek Türk borçlar hukuku ile paralel olarak işlenmektedir. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi ise 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 152 Genel Kamu Hukuku II

Ders kapsamında, insan haklarının tarihsel gelişiminin yanında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve insan haklarının korunması alanında diğer uluslararası temel belgeler ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında temel haklar ve özgürlükler işlenmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

 LAW 474 Amerikan Hukukuna Giriş II

Bu ders kapsamında, Amerikan içtihat hukukunun genel prensipleri, Amerikan sözleşmeler hukuku, Amerikan haksız fiil sorumluluğunun temel ilkeleri mahkeme kararları ışığında incelenmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

ECON 296 Ekonomiye Giriş II

Ekonomiye Giriş II dersinde, makro ekonominin tüm yönleri; ulusal gelir, gayrı safi milli hâsıla, iktisadi denge, toplam talep bileşenleri, Merkez Bankası ve paranın kontrolü, IS LM eğrisi analizi okutulmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi ise 3’tür. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

İkinci Sınıf

Birinci Dönem Dersleri

LAW 211 Uluslararası Hukuk I

Uluslararası hukuka giriş, günümüz devletler hukuku, hukuk okulları, farklı ülke devletler hukuklarının karşılaştırılması, uluslararası hukukunun kaynakları, anlaşmalar, konvansiyonlar, örf ve adet, teamül, genel hukuk prensipleri, ikincil kaynaklar, devletlerin ve hükümetlerin tanınması, de facto ve de jure tanıma, uluslar arası örgütler, Birleşmiş Milletler ve işlevi, diğer örgütler, Uluslararası Hukuk I dersinin konusunu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi ise 3’tür. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 221 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Bu ders ile öğrenci, hukuk anlayışı ve filozofisinin en çok tartışılan konularına yönlendirilmektedir. Doğal hukukun, pozitivist hukukun veya Amerikan realizminin en göze çarpan özellikleri öğretilerek, hukuk okullarının günümüz hukuk anlayışını nasıl etkilediği ve hukuk akımlarıyla ortaya çıkan idelerin seminer şeklinde verilen derslerde öğrencilerce tartışılması ve bu yolla öğrencinin düşünmeye sevk edilmesi sağlanmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi ise 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 231 İdare Hukuku I

İdare Hukukunun kaynakları, devlet kavramı, kamu hukuku içinde idare hukukunun yeri, yönetim, merkezden yönetim ve yerinden yönetim örgütlenmesi, kamu hizmeti ve kamu yararı, bağımsız idari kuruluşlar, Sermaye Piyasası Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, idari vesayet ve hiyerarşik denetim, yönetsel hiyerarşi, devlet memurlarının hukuki statüleri, kamu malı, kamuya ait alanlara uygulanan hukuki rejim, kamulaştırma prosedürü ve özelleştirme prosedürü ders kapsamında ele alınmaktadır. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi ise 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 235 Anglo Sakson Sözleşmeler Hukuku

Anglo-sakson hukukunda, sözleşmelerin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, üçüncü kişilerin etkisi, sözleşmenin esaslı unsurlarında hata, yetkisiz temsil, hile ve gabin, sözleşmeden doğan hak ve borçların nakli, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifası, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle sorumluluk halleri dersin kapsamına girmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 241 Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza teorileri, kefaret ve adalet teorisi, önleme ve caydırıcılık teorisi, uzlaştırıcı teoriler, klasik doktrin, pozitivist doktrin ve sosyal savunma doktrini, Türk Ceza Kanunu sistematiği, suçun maddi ve manevi unsurları, suça teşebbüs, kişisel cezai sorumluluk, suça iştirak, suçun sınıflandırılması; cürüm, suç ve kabahat, Türk Ceza Kanunu genel hükümleri, kanunun yer, zaman ve kişi açısından uygulanması, suçluların iadesi, uluslar arası adli yardımlaşma bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi ise 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 251 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Borçlar hukukunu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin, sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, bu özgürlüğün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı ya da iki taraflı olarak sona erdirilmesi, fesih ve iptal dersin ilk bölümünün konusunu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi ise 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 483 Hukuki Metin Yazma I

İngilizce olarak yürütülen ders esas itibariyle temel iletişim yöntemleri ve özellikle öğrencilerin İngilizce yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu bağlamda öğrencilerin efektif bir şekilde yazım teknikliklerinin geliştirmeleri sağlanır ve müvekkiller ile iletişimleri ve yazışmaları hakkında genel bilgi verilir. Dersin kredisi 2’dir.

İkinci Sınıf

İkinci Dönem Dersleri

LAW 212 Uluslararası Hukuk II

Uluslararası Hukuk II dersinde, devletlerin yabancılara karşı sorumluluğu, deniz hukuku, hava sahası, kara sahası, münhasır ekonomik bölge, uluslararası çevre hukuku, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü, Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası tahkim ve diğer tahkim yolları işlenmektedir. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi ise 3’tür. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 232 İdare Hukuku II

Yönetsel sözleşmeler, yap-işlet-devret modeli, idari otoritelerin denetim yetkileri, hukuk devletinin anlamı ve yargı denetimi, devletin sorumluluğu, yönetsel yargı kuruluşları; Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay, yönetsel yargı usulü, hukuka aykırı idari işlemler aleyhine iptal davası, yönetimce ihlal edilen bir hakkın yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi; tam yargı davası İdare Hukuku II dersinin konusunu oluşturmaktadır.

LAW 234 Anayasa Yargısı Hukuku

Bu ders kapsamında Anayasaların bağlayıcılığı ve üstünlüğünü hayata geçiren siyasal ve yargısal kurumları ulusal hukuk ve karşılaştırmalı hukuk temelinde tartışmak amaçlanır. Bu dersin kapsamında, yasaların anayasaya uygunluğunu sağlayan siyasal ve yargısal denetim yolları, Anayasa yargısında denetim yolları, denetimin kapsamı, Türk anayasa yargısı ve mahkemesi, denetim yolları, Anayasa yargısına ilişkin temel ilkeler, denetim dışı durumlar, anayasa yargısında yorum, ihmal ve yürürlüğün durdurulması, yokluk gibi konular yer almaktadır. Ders Türkçe yürütülür ve haftalık ders saati ve kredisi 2’dir.

LAW 236 Anglo Sakson Hukukunda Haksız Fiiller

Anglo-sakson hukukunda, haksız fiil hukuku ile korunan menfaat özellikle estoppel ve consideration kavramları ile haksız fiil türleri ders kapsamında incelenmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 242 Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza teorileri, kefaret ve adalet teorisi, önleme ve caydırıcılık teorisi, uzlaştırıcı teoriler, klasik doktrin, pozitivist doktrin ve sosyal savunma doktrini, Türk Ceza Kanunu sistematiği, suçun maddi ve manevi unsurları, suça teşebbüs, kişisel cezai sorumluluk, suça iştirak, suçun sınıflandırılması; cürüm, suç ve kabahat, Türk Ceza Kanunu genel hükümleri, kanunun yer, zaman ve kişi açısından uygulanması, suçluların iadesi, uluslar arası adli yardımlaşma bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi ise 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir

LAW 252 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Dersin bu bölümünde haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme anlamında sorumluluk hukuku anlatılmaktadır. Ders çeşitli haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, ihmal, kusur ve kusursuz sorumluluk doktrinlerinin analizi ile zenginleştirilmiştir. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi ise 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 146 Hukuki Metin Yazma II

İngilizce olarak yürütülen bu ders, hukuki yazım tekniklerine ve araştırma yöntemlerine odaklanır. Bu çerçevede öğrencilerin dava açarken hangi yöntemleri izlemeleri gerektiği ve dava dilekçesinde bulunması gereken hususlara ilişkin bilgi verilir. Dersin kredisi 2’dir.

Üçüncü Sınıf

Birinci Dönem Dersleri

LAW 301 Özel Borç İlişkileri I

Çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özellikleri anlatılmaktadır. Derste incelenen sözleşme tipleri şunlardır: satım sözleşmesi, trampa, bağışlama, adi kira sözleşmesi, hâsılat kirası sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, itibar mektubu, itibar emri ve tellallık sözleşmesi, havale ilişkisi ve akreditif, vekâletsiz iş görme, vedia sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, kaydı hayat ile irat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 311 Ceza Hukuku Özel Hükümler I

Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 321 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak)

Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkânı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca derste senet, çek, poliçe, bono gibi kıymetli evrak da incelenmektedir. Kıymetli evrakta şekil şartları, ödeme zamanı, kabul etmeme ve ödememe protestosu gibi konulara da yer verilmektedir. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 331 Medeni Yargılama Hukuku

Ders kapsamında, medeni usul hukukunun yargı çeşitleri içindeki yeri, kaynakları, mahkemeler teşkilatı, hâkimin davaya bakmasının yasak olması ve hâkimin reddi, mahkemelerin görev ve yetkisi, genel mahkemeler arasında işbölümü, genel mahkeme ve özel mahkeme ilişkisi, hukuk mahkemesi ve idare mahkemesi ilişkisi (yargı yolu), yargı yolu uyuşmazlığı, istinabe(mahkemeler arasında hukuki yardım), mahkemelere yardımcı organlar, dava, davanın tarafları, davada tarafların temsili, dava şartları, dava çeşitleri, davanın açılması (cevap, replik, düplik), tahkikat, tarafın sorguya çekilmesi, deliller(ikrar, senet, yemin, tanık, bilirkişi, keşif), yargılama ve hüküm, özel yargılama usulleri, bekletici sorun, dava arkadaşlığı gibi davadaki özel durumlar, temyiz, karar düzeltme gibi kanun yolları, tahkim gibi usul hukukuna ilişkin konular incelenmektedir. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 341 Eşya Hukuku I

Eşya Hukuku dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri, gayrimenkul mülkiyetinin özel bir çeşidi; kat mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti ve rehin hakları oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 351 İş Hukuku

Derste iş hukukunun temel prensipleri ve temel tanımlar iş sözleşmesi kavramı, süreli ve süresiz iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin tarafları, ehliyet, hükümsüzlük halleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, fesih ihbarı ve bildirimsiz fesih, çalışma süreleri, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin, zayıf tarafın korunması prensibi, kıdem ve ihbar tazminatları ve iş sözleşmesinden doğan çeşitli uyuşmazlıklar örnek pratiklerle anlatılmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 363 Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Toplulukları ve Avrupa Birliğinin hukuki statüsü, Topluluk hukukunun doğuşu ve kaynakları, doğrudan uygulanırlık, Topluluk hukukunun üstünlüğü ve doğrudan etkisi, Topluluk kurumsal hukuku, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon, Adalet Divanı, Topluluk hukukunun üye devletlerde uygulanışı, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları ve Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması, Ortaklık Konseyi kararları, gümrük birliği, Topluluk fikri mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku düzenlemeleri ders kapsamında incelenmektedir. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

Üçüncü Sınıf

İkinci Dönem Dersleri

LAW 302 Özel Borç İlişkileri II

Çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özellikleri anlatılmaktadır. Derste incelenen sözleşme tipleri şunlardır: satım sözleşmesi, trampa, bağışlama, adi kira sözleşmesi, hâsılat kirası sözleşmesi, ariyet sözleşmesi, karz sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, yayın sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, itibar mektubu, itibar emri ve tellallık sözleşmesi, havale ilişkisi ve akreditif, vekâletsiz iş görme, vedia sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, kaydı hayat ile irat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 312 Ceza Hukuku Özel Hükümler II
Bu derste, temel özgürlükler aleyhine işlenen suçlar, kamu güvenliği, kamu düzeni ve aile hayatı aleyhine işlenen suçlar, elektronik suçlar, mesken masuniyetini ihlal suçu, tahrik, organize suçlar, rüşvet, iltimas, mala karşı işlenen suçlar gibi çok sayıda suç tipi maddi ve manevi unsurları, teşebbüs, iştirak ve cezaları açısından ayrıntılı olarak incelenmektedir. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 322 Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku)

Ders kapsamında şirket tanımı, adi şirket, ticaret şirketleri; kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirketler, limited şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kooperatifler ve bu şirket tiplerinin kuruluşları, organları, ortakları arasındaki ilişkiler, ortakların hukuki durumları, sorumlulukları, şirketlerin sona ermeleri ve tasfiyeleri incelenmektedir. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 332 Kanun Yolları ve Tahkim

Hükmü veren ilk derece mahkemelerinin bu kararlarına karşı başvuru yolları, Yargıtay, kanun yolu prosedürü ve ilk derece mahkemesi kararının iptal edilmesinin etkileri dersin ilk bölümünün konusunu oluşturmaktadır. Dersin ikinci bölümünün konusu ise alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan tahkimdir. Bu bölümde öğrencilere, tahkimin mahiyeti, tahkim sözleşmesi, bu sözleşmenin çeşitleri, şartları ve etkisi, hakem sözleşmesi, tahkim usulü, hakem kararlarına karşı kanun yolları ve hakem kararlarının icrası anlatılmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 441 Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal güvenlik kurumları, bu kurumların yetki ve görevleri, farklı tipte sosyal güvenlik hakları ve bu hakları kazanma prosedürü, sağlık sigortası, emekli sandığı ders kapsamında incelenmektedir. Özel sektör tarafından istihdam edilen çalışanların sosyal güvenlik hakları da ayrıca işlenmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 342 Eşya Hukuku II
Eşya Hukuku dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyetlik kavramı ve niteliği, zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri, gayrimenkul mülkiyetinin özel bir çeşidi; kat mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti ve rehin hakları oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 358 Amerikan Şirketler Hukuku

Amerikan şirketler hukukuna ilişkin esaslar Türk hukukuyla karşılaştırılmalı olarak anlatılmaktadır.

Dördüncü Sınıf

Birinci Dönem Dersleri

LAW 201 Miras Hukuku

Dersin konusunu ölüme bağlı tasarruf ehliyeti ve özgürlüğü, yasal mirasçılar, saklı pay, tasarruf edilebilir pay, mirasçılıktan çıkarma, ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri; mirasçı atama, belirli mal bırakma, yedek mirasçı atama, art mirasçı atama, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tasarrufların şekli, vasiyeti yerine getirme, ölüme bağlı tasarrufların iptal ve tenkisi, miras sözleşmesinden doğan diğer davalar, mirasın açılması, mirasın geçmesinin sonuçları, koruma önlemleri, mirasın kazanılması, mirası ret, resmi defter tutma, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davası, mirasın paylaştırılması, mirasta denkleştirme ve paylaşmanın tamamlanması ve sonucu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 4 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 401 Özel Hukuk Uygulamaları I 
Hukuk Fakültesinin son sınıfında, medeni hukuk ve borçlar hukukunun tüm konularını içine alan pratik çalışmaların yapıldığı bir derstir. Bu konularla ilgili ortaya çıkan örnek uyuşmazlıklar, bir sanal mahkeme oluşturularak ele alınır ve öğrencilerden özgün çözüm yolları bulmaları istenir. Böylece öğrenci, dört yıl boyunca öğrendiği kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukukunun yanında borçlar hukuku ve özel şözleşme tiplerini tek bir derste pratik çalışmalarla tekrar etme fırsatını bulmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 404 Deniz Ticareti Hukuku
Ders üç bölümden oluşmaktadır; ilk bölümde Deniz Ticareti Hukuku kavramı, doğuş sebepleri ve özellikleri, tarihçesi, ulusal ve uluslararası kaynakları, gemi, gemi sicili, gemi mülkiyeti ve gemiler üzerindeki rehin hakları, gemi işleteni, borç ve sorumlulukları; donatma iştiraki ve kaptan okutulmaktadır. Dersin ikinci bölümünde, navlun sözleşmesinde tarafların borçları ve hakları, taşıyanın sorumluluğuna ait kanuni düzenleme, emredici hükümler, konşimento ve navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir. Son bölümde ise, deniz kazaları başlığı altında, müşterek avaryalar, çatma, kurtarma ve yardım konuları işlenmektedir. Haftalık ders saati 5 ve dersin kredisi 4’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 411 Ceza Muhakemesi Hukuku I 
Ceza Kanununun uygulanmasına ve uygulanış usulüne ilişkin, bir derstir. Bu dersin kapsamında, ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri, ceza hâkiminin davaya bakmaması ve reddi, tefhim ve tebliğ, süreler ve eski hale iade, tanıklar, bilirkişi ve keşif, zabıt ve arama, tutuklama, yakalama ve salıverme, savunma, kamu davası, duruşma, tahkikat, kanun yolları, şahsi dava, müdahale yoluyla dava ve kanun yolları gibi konular ele alınmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 421 Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku
Dersin amacı, fikri mülkiyet hukukunun temel kavram ve kurumlarının öğretilmesidir. Bu anlamda, derste, fikri mülkiyet kavramı ve bu anlamda doğan hakların nasıl korunacağı meselesi ticaret hukuku, telif hakları hukuku, patentler, markalar, tasarımlar açılarından incelenmektedir. fikri mülkiyet hukuku alanındaki uluslararası belgeler de, ayrıca ders kapsamında incelenmektedir. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 423 Adli Tıp
Dersin amacı öğrenciye, suç ve suçlulukla mücadelede yardım edecek modern teknikler ve temel tıp bilgisi sağlamaktır. Bu donanım, savcılar, hâkimler, avukatlar ve cezai kovuşturmayı yürüten diğer birimlere mesleki enformasyon açısından yararlı katkılar sağlamaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 433 Uluslarararası Ticari İşlemler

LAW 451 İcra Hukuku
İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralar hakkındaki özel hükümler, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ders kapsamında incelenecek konulardan bazılarıdır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 461 Milletlerarası Özel Hukuk I (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku)
Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır. Türk vatandaşlığı hangi yollarla kazanılabilir? Vatandaşlığın kazanılması yollarından biri olan evlenme bir kişiye hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türk vatandaşlığını kazandırır mı? Bir Türk vatandaşı hangi koşullarla Türk vatandaşlığından çıkartılabilir? Bir Türk vatandaşı istediği zaman Türk vatandaşlığından ayrılabilir mi? Yabancı kime denir? Kaç çeşit uluslararası koruma türü vardır? Mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil korunanlar ve geçici korunanlar arasındaki farklar nelerdir? Ülkemizde bulunan Suriyeliler bu koruma çeşitlerinden hangisini alabilirler? Yabancılar hangi şartlarla Türkiye'den taşınmaz mal edinebilir? gibi son derece ilginç konuların ele alındığı bu ders uluslararası uygulamalar açısından son derece önem arz eder. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

Dördüncü Sınıf

İkinci Dönem Dersleri

LAW 402 Özel Hukuk Uygulamaları II
Hukuk Fakültesinin son sınıfında, medeni hukuk ve borçlar hukukunun tüm konularını içine alan pratik çalışmaların yapıldığı bir derstir. Bu konularla ilgili ortaya çıkan örnek uyuşmazlıklar, bir sanal mahkeme oluşturularak ele alınır ve öğrencilerden özgün çözüm yolları bulmaları istenir. Böylece öğrenci, dört yıl boyunca öğrendiği kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras hukukunun yanında borçlar hukuku ve özel şözleşme tiplerini tek bir derste pratik çalışmalarla tekrar etme fırsatını bulmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 412 Ceza Muhakemesi Hukuku II
Ceza Kanununun uygulanmasına ve uygulanış usulüne ilişkin, bir derstir. Bu dersin kapsamında, ceza mahkemelerinin yetki ve görevleri, ceza hâkiminin davaya bakmaması ve reddi, tefhim ve tebliğ, süreler ve eski hale iade, tanıklar, bilirkişi ve keşif, zabıt ve arama, tutuklama, yakalama ve salıverme, savunma, kamu davası, duruşma, tahkikat, kanun yolları, şahsi dava, müdahale yoluyla dava ve kanun yolları gibi konular ele alınmaktadır.

LAW 422 Rekabet Hukuku

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilişkisi ortaya konulduktan sonra, kanunun getirdiği koruma sistemi açıklanmaktadır. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin kararları, hukuka aykırılık şartları ve muafiyet tanınabilecek haller dışında, hâkim durumun kötüye kullanılması hali ve teşebbüsler arası birleşmeler ve devralmalar, son olarak da, Rekabet Kanununun ihlal edilmesi halinde kurulun alabileceği kararlar açıklanmaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 432 Sigorta Hukuku

Bu derste, sigortacılık yapan müesseseler, sigorta şirketlerinin devlet tarafından kontrolü, sigorta aracıları, sigorta sözleşmesinin tanımı, kuruluşu ve türleri, süresi, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sigorta ettirenin borçları, sigortacının sigorta himayesi edimi, himayesinin kapsamı, sona ermesi ve sigortacının kanuni halefiyeti anlatılmaktadır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 434 Uluslararası Ticari İşlemler II

LAW 436 Ceza Hukuku Kliniği

Türkçe olarak yürütülen bu derste öğrencilerin ceza genel ve özel hükümler çerçevesinde edindikleri teorik bilgiler ile ceza usul hukukunda öğrendikleri yargılama hukukuna ilişkin bilgileri kullanarak örnek davaları çözmeleri amaçlanır. Bu bağlamda, varsayımsal olaylar ile Yargıtay’ın kararları kapsamlı bir şekilde incelenir. Haftalık ders saati ve dersin kredisi 2’dir.

LAW 471 Uluslararası Ticari Tahkim

Tahkim ve özellikle uluslararası tahkimin son yıllarda giderek önem kazanan bir uyuşmazlık çözme yöntemi haline gelmesi, günümüzde tarafların devlet mahkemeleri yerine tahkime gitmeleri, özellikle milletlerarası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda tahkimin normal çözüm yolu olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu ders son sınıf öğrencilerinin zorunlu dersleri arasında yer almaktadır. Ders kapsamında, tahkim anlaşması, tarafları, tahkime elverişlilik, hakem kararları ve iptali ile hakem kararlarının tanınması ve tenfizi konuları ele alınmaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

LAW 452 İflas ve Konkordato Hukuku

İflas hukukunun kaynakları, iflas teşkilatı, iflas yolları; genel iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, doğrudan doğruya iflas yolu, sermaye şirketlerinin, doğrudan doğruya iflası, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi, iflasın hukuki sonuçları, iflasın tasfiyesi, iflas masasının idaresi, iflasın kapanması ve kaldırılması, iflasın sonuçları ve konkordato ders kapsamında incelenecek konulardan bazılarıdır. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 462 Milletlerarası Özel Hukuk II

Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar İhtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku okutulmaktadır. Bir Türk vatandaşı İtalya’da bir İngiliz’le akdettiği alım satım sözleşmesiyle o anda Yugoslavya’da bulunan bir malı satarsa bu sözleşmeye hangi hukuk uygulanacaktır? Dava nerede açılır? Bir Türk vatandaşının vefatında Almanya, İspanya ve Türkiye’de bulunan menkul ve gayrimenkulleri hangi ülke hukukuna göre intikal edecektir? gibi son derece ilginç konuların ele alındığı bu ders uluslararası uygulamalar açısından son derece önem arz eder. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

LAW 472 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku

Vergi hukukunun anlamı ve konusu, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, verginin tarafları, konusu, vergiyi doğuran olay, vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, verginin matrahı, vergi tarifesi, verginin tarhı, tebliği ve tahakkuku, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi hukukunda süreler, vergi idaresinin örgütlenmesi, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı ders kapsamında işlenmektedir. Haftalık ders saati 3 ve dersin kredisi 3’tür. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.


Seçimlik Dersler 

Seçimlik dersler bahar döneminde açılmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencileri 3. ve 4. sınıfta bir seçimlik ders almak zorundadırlar. Geçmiş dönemlerde seçimlik olarak sunulan dderslerden bazıları aşağıda belirtilmiştir

Uluslararası İnsan Hakları

Bu derste, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili uluslararası hukukta ve kuruluşlarda giderek karmaşık hale gelen maddi hukuk ve uygulama yapısı incelenmektedir. Derste medeni ve siyasal haklar; ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve çocuklar, kadınlar ve azınlıklar gibi “zayıf” grupların hakları ele alınmaktadır. Bu hukuk dalının kavramsal kökenleri ve tarihi gelişimi üzerinde de durulmakla birlikte; dersin ana odak noktası, bu hukuk dalının yürürlükteki kapsamı, pratikte uygulanması ve devam etmekte olan gelişimidir. İnsan haklarına ilişkin başlıca çok taraflı antlaşmalar ve diğer belgeler, kurallar ve sistemlerin (Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Amerika Devletleri Teşkilatı ve Afrika Birliği) yanı sıra, bu düzenlemelerin günümüzde dünyanın dört bir yanındaki olaylara uygulanma yöntemi de ders kapsamındadır. Son olarak, uluslararası ceza hukukuna ilişkin meseleler ve uluslararası ceza mahkemelerinin yetkisi ve içtihatları özellikle ele alınmaktadır.

Kadın Hukuku

Kadın hukukunun ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişimi, iç hukuktaki yasal düzenlemeler, uluslararası anlaşmalar ve mahkeme kararları ışığında ele alınmaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2′dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

Hukukçular İçin Davranış Bilimleri

Hukukçular için sosyal psikoloji, kişisel gelişime yönelik beceriler, kurum içi ilişkilere yönelik organizasyonel davranış bilgisi ve genel yönetim ve insan kaynakları yönetimi hakkında temel bilgiler, dersin konusunu oluşturmaktadır. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2′dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

Hava Hukuku (Air Law)

Hava hukuku karmaşık ve teknik detayların, kuralların çok yoğun olduğu bir alan olması hasebiyle hukukçuların konuya daha fazla önem addetmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, hava taşımacılığı alanındaki yasal mevzuat ulusal ve uluslararası boyutuyla incelenmektedir. Ders kapsamında hava taşımacılığı üç boyutta ele alınacak; a- özel hava hukuku, b- kamusal hava hukuku, c- hava araçlarının finansmanı, hava araçlarının çevreye zararları, konuları incelenecektir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2’dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

Taşıma Hukuku (Law of Carriage)

Dersin konusunu havayolu, karayolu ve deniz yolu ile yük taşımacılığı oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuat ayrıntılı olarak incelenmek suretiyle öğrencilerimize Taşıma Hukuku alanında karşılaşabilecekleri her türden problemi çözebilecekleri teknik bilgi verilmektedir. Haftalık ders saati 2 ve dersin kredisi 2′dir. Ders, İngilizce olarak yürütülmektedir.

Uluslararası Ceza Hukuku

Ders, ulusal ve uluslararası mahkemeler tarafından uygulanan çağdaş uluslararası ceza hukuku konuları üzerinde yoğunlaşacaktır. Dersin ilk bölümünde evrensel yargı yetkisi, uluslararası topluma karşı işlenen suçlar, ulusal ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde tartışılacaktır. İkinci bölümde, uluslararası ceza hukukunun, non bis in idem, yasallık ve şahsilik gibi temel ilkeleri incelenecektir. Dersin üçüncü bölümü, ceza soruşturması ve muhakemesi aşamalarında uluslararası adli yardımlaşma yöntemleri ve suçluların iadesi konuları ile ilgili olacaktır.

Dağıtım Sözleşmeleri

Türk Hukuku’nda uygulamada önemi her geçen gün artmakta olan Franchise, Tek Satıcılık, Tek Elden Satın Alma ve Seçici Dağıtım sözleşmelerinin hukuki nitelik, kuruluş, tarafların yükümlülükleri ve sona erme açılarından Borçlar Hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi ayrıca Rekabet Hukuku ve Sınaî Mülkiyet Hukuku ile bağlantılarının, teori ile uygulamanın karşılaştırılması suretiyle açıklanması dersin amacını oluşturmaktadır.

Enerji Hukuku

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun kabul edilmesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun oluşturulmasının ardından enerji hukuku daha da önemli hale gelmiştir. Türkçe olarak yürütülen söz konusu ders, enerji hukukunun getirdiği yeni kavramlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat aktarılarak öğrencilerin bu yeni hukuk dalı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Kısacası, bu derste enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış süreçleri ile bu süreçler içinde yer alan kurum ve kuruluşlar hukuki açıdan değerlendirilecek ve hukukun genel ilkeleri çerçevesinde enerji hukukuna ilişkin mevzuat ele alınacaktır.

Latince

Latince dersinde, Latin Dilinin temel gramer kuralları ile hukuk öğrencisinin sözlük yardımıyla metinleri  ve hukukçular tarafından sıklıkla kullanılan Latince özdeyiş ve hukuk kavramlarını anlayabilmesini sağlayabilecek anahtar niteliğinde bilgiler verilmektedir.

Çevre Hukuku

Dersin ana konusunu Avrupa ve uluslararası çevre hukukunda yaşanan son gelişmeler ve söz konusu hukuka hâkim olan temel prensipler oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak tartışılacak konuların başında iklim değişikliği ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda kullanılan ekonomik ve hukuki enstrümanlar yer alacak olup, nükleer enerji, atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi uluslararası çevre hukukunun alanına giren diğer konular da tartışmaya açılacaktır. Dersin dili İngilizce olup, katılımcılardan ortanın üstü seviyesinde İngilizce bilgisi istenmektedir.

Word Trade Organisation

Derste Dünya Ticaret Örgütü’ne hâkim olan temel ilkelere ilgili olarak genel bilgiler öğrencilere aktarılacak olup Dünya Ticaret Örgütü’nün gelişimi, yapısı, temel anlaşma metinleri ve bünyesinde bulunan uyuşmazlıkların çözümü mekanizması gibi konular da dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ulusal muamele ve en çok kayırılan ülke, anti-damping gibi ilkeler ile sağlık ve bitki sağlığı ile ilgili önlemler DTÖ içtihat hukuku da göz önünde bulundurulmak suretiyle tartışmaya açılacaktır. Dersin dili İngilizce olup, katılımcılardan ortanın üstü seviyesinde İngilizce bilgisi istenmektedir.

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Derste liberal demokrasinin ekonomik ve politik ilkeleriyle kurumlarını inceldikten sonra üç örnek ülkenin A.B.D (başkanlık rejimi), İngiltere (parlamenter rejim) ve Fransa (yarı-başkanlık rejimi) sosyo-ekonomik yapıları, siyasal partileri ile ayrı ayrı ele alınmaktadır. Ayrıca, aynı yöntem ile Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya incelenmektedir.

Uluslararası Deniz Hukuku

Önce Deniz Hukuku alanında XVI. yüzyıldan beri yapılan uygulamalar özetlenmektedir. Daha sonra 1982 B.M. Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, deniz alanları ayrı ayrı ele alınarak ayrıntılı olarak incelenmektedir. Daha sonra Türk Boğazları rejimi Montreux Sözleşmesi ve Boğazlardan geçiş tüzükleri hükümlerine göre irdelenmektedir. Ayrıca, denizcilik ve gemiler konusunda da öğrenciler bilgilendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Hukuku
Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimlerinin incelendiği bu derste, Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurumu incelenmektedir. Haftalık ders saati 2 ve kredisi 2’dir. Ders, Türkçe olarak yürütülmektedir.

      


Fakültemiz Ders Programında Bulunan Ön Koşullu Dersler

Birbirinin devamı niteliğinde olan diğer derslerin (Ceza Genel Hukuku I ve II gibi), aynı anda ilk kez alınması mümkün olmayıp, alınıp da kalınan ders ile yeni alınacak dersin birlikte alınması mümkün değildir. Bu konudaki diğer kurallar için tıklayınız.

Birbirinin devamı olan derslerde, dersin ilk kısmı alınmadan ikinci kısmına kayıt yaptırılması mümkün değildir.

Sonraki dönemler için de örnek nitelliğindeki 2017- 2018 Öğretim Yılı Dönemi Ders Programı için Lütfen Tıklayınız.