• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Medeni Hukuka Giriş ve Temel Kavramların öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin, medeni hukuk sistemlerinin, hak kavramının,  hak sahibi kavramının, hakların kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin hususların, medeni hukukun kaynaklarının, yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasının, iyiniyet kavramı ve dürüstlük kuralının incelendiği derste ayrıca kişiler hukukunun konusu olan kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması, isim, ikametgâh ve hısımlık konuları da ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hukuki bilgilerin yoğun bir şekilde aktarılması, problemlere çözüm getirebilme yeteneğinin geliştirilmesi. 1,3,4,5,6,10 1,2,3,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medeni Hukukun Konusu, Düzenleniş Sistemleri, Kanunlaştırma Hareketleri ve Türk Medeni Kanunu, Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları ve Uygulanması, Hukukta Kaynak Kavramı  
2 Hükmün Yer, Zaman ve Nitelik İtibariyle Uygulanabilir Olması, Hâkimin Takdir Yetkisini Kullanması, Boşluk Kavramı ve Çeşitleri, Örf ve Adet Hukuku, Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk, Bilimsel Görüş ve Yargı Kararlarının Rolü  
3 Hak Kavramı, Hakların Çeşitleri Malvarlığı-Şahısvarlığı Hakları- Mutlak ve Nisbi Hak kavramları, Yenilik Doğuran Haklar, Münhasıran Şahsa Bağlı Haklar, Bağımsız ve Bağlı Haklar.  
4 Hak Sahibi Kavramı,  Hukuki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem Kavramları, Hukuki İşlemin Unsurları, Unsurlarda Eksiklik ve Hükümsüzlük Halleri, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi  
5 Hakların İktisabında İyiniyetin Rolü  
6 Hakların Kullanılmasında Dürüstlük Kuralına Uyma, Zorunluluğu Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı, Hakların Korunması  
7 ARA SINAV  
8 Kişiler Hukukuna Giriş,  Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi  
9 Kişinin Ehliyetleri, Hak Ehliyeti, Fiil Ehliyeti, Fiil Ehliyetinin Şartları, Fiil Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayrımı  
10 Kişilik Hakkı, Kişinin Korunmaya Değer Varlıkları, Kişiliğin Korunması, Kişilerin Adı  
11 Adın Korunması ve Değiştirilmesi, Hısımlık, İkametgâh ve Kişisel Hal Kütükleri  
12 Tüzel Kişi Kavramı, Tüzel Kişiliğin Kazanılması, Hak ve Fiil Ehliyetleri  
13 Dernekler, Kurulması, Hak ve Fiil Ehliyetleri, Organları, Sona Ermesi  
14 Vakıflar, Vakıfların İşleyişi, Hak ve Fiil Ehliyeti, Vakıfların Denetimi  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar), 18. Bası, İstanbul 2012
Diğer Kaynaklar Mustafa Dural/Suat Sarı, Türk Özel Hukuku Cilt:1 (Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri), 7. Baskı, 2012

Serap Helvacı/Gediz Kocabaş, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 2012

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14      4 56
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü      130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi      5