• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk Anayasa Hukukuna ilişkin kavram ve kurumları gerek teorik gerekse uygulama düzeyinde ele alarak, Türkiye’nin anayasal işleyişini bilimsel metotlarla incelemek.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal temel ilkeleri, siyasal partileri rejimi, devletin yasama, yürütme ve yargı alanındaki yapılanması, temel hak ve özgürlükler rejimine ilişkin esas ve ölçütler, anayasanın değiştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci: 1) Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerini öğrenir. 1,3,4,5,6,10 1,2,3,4 A
Devletin anayasal temelleri ve ilkelerini, Devletin yasama yürütme ve yargı alanındaki fonksiyonlarını kavrar. 2,3,5,10,11 1,2,3,4 A
Temel hak ve özgürlükler rejimini ve özellikle hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemini öğrenir. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Türk Anayasa Hukuku Bilgi Kaynakları

 

2

Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri: 1876 Kanuni Esasi

 

3

Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri: 1908 II. Meşrutiyet

 

4

1921 Dönemi Anayasal Gelişmeleri

 

5

1924 Dönemi Anayasal Gelişmeleri

 

6

1961 Anayasası’nın Yapılışı ve Esasları

 

7

ARA SINAV

 

8

1982 Anayasası’nın Yapılış Usulü

 

9

Cumhuriyetin Temel İlkeleri I- Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milli Egemenlik

 

10

Cumhuriyetin Temel İlkeleri II- İnsan Hakları, Atatürk Milliyetçiliği, Üniter Devlet, Sosyal - Hukuk devletiHaklarıH

 

11

Türkiye’de Siyasal Partiler Rejimi: Partilerin Statüsü, Parti Sistemi; Parti Yasaklama Rejimi

 

12

Yasama: TBMM’nin Yapısı ve Fonksiyonları

 

13

Yürütme: Hükümet ve Cumhurbaşkanının Yetki ve Sorumlulukları

 

14

Anayasa’nın Değiştirilmesi Usulü

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Ekim 2012.
Diğer Kaynaklar Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa, 4. Baskı, 2010. Ekrem Ali Akartürk, Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri, Yeditepe Ünv. Yayını, İstanbul, 2010.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14  3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.64
Dersin AKTS Kredisi     5