• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Genel Kamu Hukuku II dersinin amacı, devlet-birey ilişkileri bağlamında insan haklarının kökenini, niteliğini ve tarihsel gelişimini incelemek ve modern siyasal ideolojileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: 

İnsan haklarının kökeni, niteliği ve gelişiminin incelenmesi. İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartların karşılaştırılması. Modern siyasal ideolojilerin insan doğası, bireyin değeri, eşitlik, özgürlük ve demokrasi anlayışları bakımından değerlendirilmesi. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1) Hak, özgürlük, eşitlik ve adalet kavramlarını doğru biçimde kullanabilir.

 

1,3,4,5,6,10 1, 2, 3 A
2) İnsan haklarının felsefi dayanaklarını ve pozitif gelişimini açıklayabilir.

 

2,3,5,10,11 1, 2, 3 A
3) İnsan hakları alanında Türkiye’nin başlıca sorunlarını açıklayabilir.

 

2,3,5,9,10 1, 2, 3 A
4) Çağımızın ortaya çıkardığı yeni hak taleplerini açıklayabilir. 2,3,5,9,10 1, 2, 3 A, C
5) Siyasal ideolojilerin temel ilkelerini yorumlayarak kendi bakış açısını geliştirebilir.

 

1,2,3,4,9,10 1, 2, 3 A, C
 

6) Siyasal ideolojilerin temel ilkelerini yorumlayarak kendi bakış açısını geliştirebilir.

 

1,2,3,4,5,9,10,11 1, 2, 3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kavram, İnsan Haklarının Kaynağı, Niteliği ve Sınıflandırılması  
2 İnsan Haklarının Evrenselliği İlkesi ve Kültürel Rölativizm  
3 İfade Özgürlüğü  
4 Siyasal Haklar ve Siyasal Partiler  
5 İnsan Hakları Kuramında İkinci Kuşak Hakların Yeri  
6 Üçüncü Kuşak Haklar  
7 ARA SINAV  
8 21. Yüzyılda İnsan Hakları:  Yeni Hak Talepleri  
9 Antik Demokrasi: Atina’da Demokrasisinin Kuruluşu / Atina Demokrasisinin Gerçekleştiği Koşullar  
10 Antik Demokrasiden Modern Demokrasiye Geçiş

Modern Demokrasiyi Biçimlendiren Etkenler

Modern Çağda Antik Düş: Rousseau’nun ‘Toplum Sözleşmesi’

 
11 Modern Demokrasiyi Biçimlendiren Etkenler  
12 Modern Çağda Antik Düş: Rousseau’nun ‘Toplum Sözleşmesi’  
13 Demokrasi Modelleri, Demokratik Elitizm ve Katılmacı Demokrasi Modelleri Çoğunluk Demokrasisi ve Konsensüs Demokrasisi Modelleri Demokrasi Modelleri ve Türkiye  
14 Demokrasinin Haklılaştırılması, Ahlaki Haklılaştırma / Rasyonel Haklılaştırma  

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Uygun, O. 2011. Kamu Hukuku İncelemeleri, XII Levha Yayınları, İstanbul.

Donnelly, J. 1995. Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Yetkin, Ankara.

Kapani, M. 1980. Kamu Hürriyetleri,  AÜSBF Yayını, Ankara.

Kuçuradi, I. 2007. İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara.

Tankuter, K. (Ed.) 2000. İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Göze, A. 2009. Liberal Marksist, Faşist, Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet, Beta, İstanbul.

Örs, B. (Ed.) 2009. Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul.

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       x  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     x    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         x
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak         x
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     x    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak   x      
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         x
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak       x  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14        3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     74
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.96
Dersin AKTS Kredisi     3