• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 231
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İdare Hukuku alanındaki bilgilerin edinilmesi suretiyle, yazılı ve sözlü ifade yeteneği ile hukuki muhakeme yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

İdare kavramı, idare hukukunun alanı, tarihçesi, özellikleri ve kaynakları; Türk idare örgütüne egemen olan ilkeler; Türkiye’nin idari yapılanması; Kamu Personeli; İdare malları ve idarenin mal edinme yöntemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersten başarı olan öğrenci:

1) İdare hukuku alanında egemen olan temel ilkeleri, ilgili mevzuat ve içtihadı belirleme, anlama ve yorumlayabilme ve bunlar ışığında uygulamada karşılaşılabilecek sorunları çözebilme, bu çözümleri yazılı ve sözlü ifade edebilme yeteneği kazanır.

1,3,4,5,6,10 1, 2, 3 A, C
 

2) İdarenin yapısı hakkında çağdaş yorum tekniklerini kullanabilme yeteneği kazanır.

2,3,5,10,11 1, 2, 3 A, C
3) Personel rejiminin kamu görevlileri ve bireyler açısından karşılıklı ilişkilerini değerlendirme yeteneği edinme 2,3,5,9,10 1, 2, 3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, genel ilkeler, idare kavramı  
2 İdare hukukunun alanı, İdare hukukunun tarihi gelişimi  
3 Hukuka bağlı idare, Sosyal Devlet, İdare Hukukunun kaynakları (dinamik yaklaşım)  
4 İdare Hukukunun kaynakları (devam), İdare Hukukunun özellikleri  
5 Kamu tüzel kişiliği, idarenin kuruluşu  
6 Merkezden yönetim, yerinden yönetim  
7 ARA SINAV  
8 İdare Teşkilatına genel bakış, İdarenin bütünlüğü  
9 Hiyerarşi, idari vesayet  
10 Merkezden yönetim örgütleri  
11 Yerinden yönetim örgütleri  
12 Kamu Personeli (Temel ilkeler)  
13 Kamu Personeli (disiplin hukuku), İdare malları  
14 İdarenin mal edinme yöntemleri (Kamulaştırma, İstimval)  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Şeref Gözübüyük/ Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt I, Turhan Kitabevi, 2016
Diğer Kaynaklar İsmet Giritli& Pertev Bilgen/ Tayfun Akgüner/ Kahraman Berk, İdare Hukuku, Der Yayınları, 2013

Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 2015

Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Beta Yayınevi, 2009

Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınevi, 2016

 

Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınevi, 2016

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  
 

 

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     103
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4, 12
Dersin AKTS Kredisi     4