• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ceza hukukuna hakim genel ilkelerin, ceza kurallarının uygulanma alanının ve suçun maddi unsurunun açıklanması
Dersin İçeriği: 

Ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza teorileri, Türk Ceza Kanunu sistematiği, suçun maddi unsuru, hukuka uygunluk nedenleri ile kanunun yer, zaman ve kişi açısından uygulanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ceza hukukunda kanunilik ilkesini, ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi bakımından uygulanmasına ilişkin kuralları uygular, 1,3,4,5,6,10 1,2,3 A
2) Suçun yapısını, maddi ve manevi unsurlar ile hukuka aykırılık unsuru çerçevesinde açıklar, 2,3,5,10,11 1,2,3 A
3) Ceza sorumluluğunun temellerine ilişkin ilkeleri yorumlar, 2,3,5,9,10 1,2,3 A
4) Ceza hukukuna ilişkin yargı kararlarını analiz eder, 1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A, C
5) Ceza hukuku kurallarını somut hukuki olaylara uygular 1,2,3,4,9,10 1,2,3,4 A, C
6) Ceza hukukuna ilişkin meseleler hakkında görüş oluşturup açıklar 1,2,3,4,5,9,10,11 1,2,3,4 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Suç kavramı, Ceza hukuku kavramı, konusu, ceza hukuku ilkeleri ve suç politikası, tarihsel gelişim  
2 Ceza hukukunun kaynakları,

Ceza hukuku kurallarının yorumu

 
3 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi  
4 Ceza sorumluluğun şahsiliği ilkesi, tüzel kişilerin ceza sorumluluğu  
5 Ceza hukuku kurallarının zaman ve kişi bakımından uygulanması  
6 Ceza hukuku kurallarının yer bakımından uygulanması  
7 VİZE HAFTASI  
8 Suç genel teorisine giriş, Kanuni unsur  
9 Maddi unsura göre suçlar  
10 Hareket ve netice  
11 Nedensellik bağı  
12 Hukuka aykırılık unsuru, hukuka uygunluk nedenleri 1 – Kanun hükmünün yerine getirilmesi, amirin emrini icra  
13 Hukuka uygunluk nedenleri 2 – Meşru savunma, zorunluluk hali  
14 Hukuka uygunluk nedenleri 3 – İlgilinin rızası, hakkın kullanılması  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Timur Demirbaş, Türk ­Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8.b., 2012, Seçkin, Ankara
Diğer Kaynaklar Dönmezer/Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku I-II, 17.b., 1997, Beta, İstanbul

Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13.b., 2013, Seçkin, Ankara

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü      117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi      5