• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel görüşler ve yargısal kaynaklar ışığında borç ilişkisinin kurulması, kaynakları ve geçerliliğinin irdelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında eski Borçlar Kanunu ve yeni Borçlar Kanunu karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun temel kavramları ve kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, yorumlanması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması, hükümsüzlüğü, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme konuları okutulacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun borç ve borç ilişkisinin kaynaklarına ilişkin hükümlerini yorumlar, 1,3,4,5,6,10 1,2,3 A
2) Sözleşmelerin geçerli olarak kurulması, yorumlanması, tamamlanmasını irdeler, 2,3,5,10,11 1,2,3 A
3) Sözleşmelerin geçersizlik hallerini sonuçlarıyla birlikte saptar, 2,3,5,9,10 1,2,3 A
4) Temsil, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme kurumlarını tespit edebilme ve ilgili hükümleri uygular, 1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A
5) Edinilen bilgileri ihtiyaç duyulduğunda özel hukukun diğer dallarında kullanır, 1,2,3,4,9,10 1,2,3,4 A
6) Mevzuat ve uygulamada yer alan sorunları tartışarak çözüm yolları getirme becerilerini kazanır. 1,2,3,4,5,9,10,11 1,2,3,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar, Borçlar Hukukuna hakim olan prensipler  
2 Borç ve borç ilişkisinin kaynakları  
3 Sözleşme kavramı ve sözleşmelerin çeşitleri  
4 Sözleşmenin konusu ve kurulması  
5 Bütün sözleşmeler için aranan geçerlilik koşulları  
6 Bazı sözleşmeler için aranan geçerlilik koşulları; gabin, şekil  
7 ARA SINAV  
8 Sözleşmenin hükümsüzlüğü ve yorumlanması  
9 Borçlar Hukukunda temsil ve yetkisiz temsil  
10 Haksız fiil kavramı ve kusura dayanan sorumluluk halleri  
11 Kusursuz sorumluluk halleri  
12 Sebepsiz zenginleşme kavramı  
13 Sebepsiz zenginleşmede iade ve zamanaşımı  
14 Final için pratik çalışma  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler İstanbul 2019, Kemal Oğuzman, Turgut Öz: Borçlar Hukuku Genel Hükümler I, İstanbul 2019
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         X
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü      117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi      5