• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 235
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Anglo-Sakson Sözleşmeler Hukuku’na ve Amerikan Ticaret Kanunu’na ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Ders, sözleşmeler hukukunda tarafların menfaatlerine genel bakışla başlamaktadır: zararların tazmini, sözleşmenin ifa edileceğine yönelik güven ve beklenti kavramı.

Daha sonra sözleşmelerin kurulması ele alınmaktadır: icap, kabul ve ivaz kavramları. Gabin ve iltihaki sözleşme kavramları çerçevesinde taraflar arasındaki eşitlik hususu tartışılacaktır.

Ardından öğrenciler hâkimin taraflar arasındaki pazarlık süreci üzerindeki denetim yetkisini öğrenmektedirler.

Ders, zararların tazmini ve tazminatın indirilmesi konuları ele alındıktan sonra sona ermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Anglo-Sakson Hukukunda sözleşmelerin kurulmasına ve bir sözleşmenin hükümsüz olduğunun tespit edilmesi halinde hakkaniyet gereği tazmin edilebilecek zararlara ilişkin temel prensipleri öğrenir, 1,3,4,5,6,10 1,2,3,4 A,B,C
2) Hukuk politikasına ilişkin meseleleri ve eşitlik ilkesinin hukuk alanındaki yansımalarını derinlemesine inceler, 2,3,5,10,11 1,2,3,4 A,B,C
3) Sözleşmenin ihlali halinde başvurulabilecek hukuki yollar ve tazminatın indirilmesi konularını inceler, Anglo-Sakson hukukunda mevcut olan imkânlar ile Amerikan Ticaret Kanunu’ndaki yasal yolları karşılaştırır. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Derse genel bakış, Anglo-Sakson Hukuk Sistemi hakkında temel bilgiler  
2 Verilen taahhütlerin cebri icrasının dayandığı temeller (Okuma: Sullivan v. O’Connor)  
3 İvaz (Okuma: Feinberg v. Pfeiffer ve Kirskey v. Kirskey)  
4 İvaz:  Sözleşmenin ifa edileceğine yönelik güven ve zararı tazmin etmede temel yöntem olarak eski hale iade (Okuma: Rickets v. Scothorn ve Callano v. Oakwood Parks)  
5 Pazarlık Süreci (Okuma: Owen v. Tunison, Lefkowitz v. Great Minneapolis Surplus Store, ve White v. Corlies)  
6 Kabulün doğurduğu etkilerin sona ermesi: İcabın bağlayıcı olduğu sürenin sona ermesi, icap ve kabulün geri alınması, beyanın hâkimiyet alanına ulaşması kuralı (Okuma: Rogasta v. Wilder)  
7 VİZE HAFTASI                                
8 Sözleşmelerin şekline ve genel işlem koşullarına ilişkin tartışmalar: İltihaki Sözleşmeler ve Gabin (Okuma: Dorton v. Collins)  
9 Bazı sözleşmelerin geçerliliğinin kanunen yazılı şekilde yapılmış olmalarına tabi tutulması: Sözleşmelerin yazılması ve imzalanması, güven prensibi istisnası (Okuma: Monarco v. Lo Greco)  
10 Sözleşmenin Geçerliliğinin Denetlenmesi: Ehliyet, İkrah, Yetkisiz temsil (Okuma: Austin Instrument v. Laurel ve Swinton v. Whitinsville)  
11 Sözleşmenin İhlali halinde başvurulabilecek hukuki yollar: Anglo-Sakson Hukuku’nda tanınan imkanlar ile Amerikan Ticaret Kanunu’nda düzenlenen yasal yolların karşılaştırılması (Okuma: R.E. Davis Chemical Corp. v. Diasonics, Inc.)  
12 Zarar Miktarına Getirilen Kısıtlamalar: Tazminatın İndirilmesi, Zararın artmasına sebep olabilecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü  
13 Uygulanacak Sözleşme Hukuku kuralının bulunması: Sözleşme metninin yorumlanması, boşluk doldurma  
14 Final Sınavı için tekrar gözden geçirme  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı E. Allan Farnsworth, William F. Young, ve Carol Sanger:

Farnsworth, Young, Sanger, Cohen, and Brooks' Cases and Materials on Contracts, 7. Bası

Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak       X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak       X  
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak         X
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü      117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi      5