• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 242
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ceza hukukunda suç genel teorisi ile yaptırım hukukuna ilişkin kuralların açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Ceza hukukunda manevi unsur, iştirak hükümleri, cezalar ve güvenlik tedbirleri, kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar, müsadere, zamanaşımı ve af ile, ceza hukuku kurallarının uluslararsı alanda uygulanması, bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Suç teorisinde manevi unsur ve iştirak hükümlerini yorumlayar ve uygular. 1,3,4,5,6,10 1,2,3 A
2) Ceza yaptırımının yapısını kavrar. 2,3,5,10,11 1,2,3 A
3) Ceza hukuku problemlerinin olduğu bir olayda ceza sorumluluğunu tespit eder. 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A
4) Teori, mevzuat ve uygulama ışığında tartışarak hukuki probleme çözüm önerileri getirir. 1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Manevi unsur I – Kast  
2 Manevi unsur II – Taksir ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda manevi unsur  
3 Ceza sorumluluğunu etkileyen nedenler I - Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı  
4 Ceza sorumluluğunu etkileyen nedenler II – Haksız tahrik, cebir / tehdit, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması  
5 Ceza sorumluluğunu etkileyen nedenler III – Hata  
6 Cezalandırılabilme koşulları, Kovuşturma koşulları  
7 ARA SINAV  
8 Teşebbüs  
9 İçtima  
10 İştirak  
11 Yaptırım teorisi I – Cezalandırmanın amacı, Ceza yaptırımı, cezalar ve güvenlik tedbirleri  
12 Yaptırım teorisi II – Hapis cezasına seçenek yaptırımlar, özel infaz şekilleri, erteleme  
13 Yaptırım teorisi III – Koşullu salıverme, tekerrür  
14 Yaptırım teorisi IV – Müsadere, zamanaşımı, af  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Timur Demirbaş, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Diğer Kaynaklar Dönmezer / Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. 2, 3

Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler

Centel / Zafer / Çakmut, Ceza Hukuku Genel Hükümler

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X    
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5