• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 252
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu' nun Genel Hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında borç ilişkisinin hükümleri ve sona ermesinin irdelenmesi
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, eski Borçlar Kanunu ve yeni Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak borçların ifası, borç ilişkilerinin ifa edilmemesi, borç ilişkilerinde özel durumlar (şarta bağlı borçlar, cezai şart), borçlu ve alacaklının birden fazla olması, borcun taraflarında değişiklik ve borcu sona erdiren nedenler ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun borç ilşkisinin hükümleri ve sona ermesine ilişkin hükümlerini yorumlar, 1,3,4,5,6,10 1,2,3 A
2) Borç ilişkisinin taraflarındaki değişiklik ile borçlu tarafın ve/veya alacaklı tarafın birden fazla olduğu durumları değerlendirir, 2,3,5,10,11 1,2,3 A
3) Uygulamada karşılaşılan sorunları yargıtay kararları ışığında çözümler, 2,3,5,9,10 1,2,3,4 A
4) Mevzuat ve uygulamada yer alan sorunları tartışarak çözüm yolları getirme becerilerini kazanır. 1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Borçların ifa edilmesi  
2 İki tarafa borç yükleyen akitlerde ifa ve alacaklı temerrüdü  
3 Borçların ifa edilmemesinin sonuçları  
4 Borçlu temerrüdü  
5 Özellik arzeden borç ilişkileri; üçüncü kişinin fiilini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, alacaklılar arasında teselsül  
6 Müteselsil borçluluk  
7 ARA SINAV  
8 Şarta bağlı borçlar  
9 Cezai şart  
10 Borçların sona ermesi; ibra, yenileme, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi  
11 İfa imkansızlığı, takas, zamanaşımı  
12 Alacağın devri  
13 Borcun üstlenilmesi  
14 Final için pratik çalışma  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Fikret Eren: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012; Kemal Oğuzman, Turgut Öz: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012
Diğer Kaynaklar Ahmet M. Kılıçoğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012; Haluk N. Nomer: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012 vb. diğer temel borçlar hukuku kitapları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     X      
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak     X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü      117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi      5