• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ceza hukukunda çeşitli özel suç tiplerinin açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste kanunun sistematik bölüşümü içerisinde kısım ve bölüm ayırımı gözönünde tutularak önce kısım içerisindeki suçların genel nitelikleri ve özellikleri, daha sonra kanundaki sıra takip edilerek bölümlerin özellikleri ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Nihayet her bir bölüm içerisinden bir suç alınarak, bu suç maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanısıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türk Ceza Kanunu’ndaki suç tiplerini korunan hukuksal değere göre sınıflandırır. 1,3,4,5,9,10 1,2 A
2) Suç tiplerinin yapısını değerlendirir. 3,5,9,10,11 1,2 A
3) Suçlar arasındaki bağlantıları ve farklılıkları ifade eder. 2,3,4,9,10,11 1,2,3,4 A
4) Somut olaylarda farklı suç tiplerini tespit ederek, failin sorumluluğunu belirler. 1,3,4,9,10,11 1,2,3,4 A, C
5) Özel ceza kanunlarda öngörülmüş olan suç tiplerini analiz eder. 1,3,4,9,10 1,2,3 A, C
6) Bir olayda gerçekleşen birden fazla suçu ayırt edebilme ve tavsif eder.

 

1,2,3,4,5,9,10,11 1,2,3,4 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malvarlığına karşı işlenen suçların genel özellikleri  
2 Hırsızlık  
3 Topluma karşı işlenen suçların genel özellikleri  
4 Genel tehlike yaratan suçlar - Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması  
5 Çevreye karşı suçların genel özellikleri  
6 Çevrenin kasten kirletilmesi  
7 ARA SINAV  
8 Kamunun sağlığına karşı işlenen suçların genel özellikleri  
9 Kullanmak için uyuşturucu bulundurma, uyuşturucu imal ve ticareti suçları  
10 Kamu güvenine karşı suçların genel özellikleri  
11 Belgede sahtekarlık suçları  
12 Kamu barışına karşı suçların genel özellikleri  
13 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu  
14 Genel tekrar ve pratik çalışma  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Tezcan / Erdem / Önok, Teoride ve Pratikte Ceza Özel Hukuku

 

Diğer Kaynaklar Artuk / Gökcen / Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler

Centel / Zafer, Kişilere ve Mallara Karşı İşlenen Suçlar

Erman / Özek, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X      
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X  
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X  
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak            
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek            
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3