• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda, ilk derece yargılaması sonucu verilen hükme karşı başvurulabilecek kanun yollarının ve tahkim, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık yollarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, feragat, kabul ve sulhe ilişkin HMK hükümleri, HUMK’un temyiz ve karar düzeltme ile kanun yararına temyize ilişkin hükümleri ile HMK’nın Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra uygulanacak olan istinaf ve temyiz hükümleri ele alınmakta, tahkim ve arabuluculuk mevzuatımız incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci;

İlk derece mahkemelerince verilen hükmün niteliğini,

1,2,3 1,2 A
Davanın feragat, kabul ve sulh ile sona ermesini,

 

2,3 1,2,3 A
Bu hükme karşı başvurabileceği kanun yollarını, bu kanun yollarına başvuru şekillerini ve başvuru sürelerini,

 

4,5,6,8,9,10 1,2,4 A
 

Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi nedeniyle uygulanacak olan istinaf ve temyiz hükümlerini,

4,5,6 1,4 A
Alternatif uyuşmazlık çözümlerinden arabuluculuk ve tahkim sistemine nasıl başvurulacağını öğrenebilecek ve hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisini, analitik ve eleştirisel düşünce yetisini geliştirebilecektir.

 

8,9,10 1,2 A
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhakeme, hüküm ve kesin hüküm kavramları.  
2 Hükmün etkileri: kesin hüküm, icra edilebilirlik, yenilik doğuran etki, unsur etkisi, kesin hükmün dava şartı ve kesin delil oluşturma etkileri  
3 Davanın hüküm olmadan sona ermesi (Feragat, kabul, sulh, dava dosyasının işlemden kaldırılması).  
4 Kanun yollarının amacı, HMK’nin kanun yollarına ilişkin hükümlerine giriş.  
5 Temyiz kanun yoluna başvurma sebepleri, başvuru süresi, başvuru koşulları, kanun yoluna götürülebilen kararlar.  
6 Temyiz kanun yoluna başvurunun sonuçları, direnme ve uyma kararı, karar düzeltme, kanun yararına bozma.  
7 ARA SINAV  
8 HMK’nın istinaf kanun yoluna ilişkin hükümleri, istinafa başvuru sebepleri ve süreleri.  
9 İstinaf kanun yoluna başvurmanın sonuçları, HMK’nın temyiz hükümlerine giriş.  
10 HMK’da temyize başvurma sebepleri, başvuru süreleri, temyiz yoluna götürülebilecek kararlar.  
11 HMK’nın kanun yollarına ilişkin hükümlerinin HUMK hükümleri ile benzer ve farklı yönleri.  
12 Yargılamanın yenilenmesi.  
13 Tahkim usulü.  
14 Tahkim yargılaması sonucu verilen hakem kararlarına karşı açılacak iptal davası, arabuluculuk hükümleri ve neticeleri.  

Kaynaklar

Ders Kitabı Kuru/Arslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2012.

Budak, Karşılaştırmalı HMK, İstanbul 2012.

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek         X  
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       X    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     X      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X  
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3