• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 451
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Para ve diğer alacakların icrası usullerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Genel olarak İcra hukuku, ilamsız icra takibi, şikayet, haciz ve paraya çevirme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Teoride olduğu kadar pratikte de önem taşıyan, para ve diğer alacakların icrası usullerini öğretir 1,2,5,9,10 1,4 A
İcra dairesinin yapmış olduğu işlemlere karşı şikâyet yolu hakkında bilgi verir

 

1,2 1,2,3 A
Taşınır ve taşınmaz malların haczi usullerini öğretir

 

9,10,11,12,13 1,2,3,4 A
Haczedilen malların paraya çevrilmesi usullerini öğretir

 

12,13,14 1,2 A
İtirazın iptali davaları hakkında bilgi verir

 

1,4,5,6,8 1,4 A
Menfi tespit ve istirdat davaları hakkında bilgi verir

 

1,4,5,6,8,9 1,3,4 A
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak İcra Hukuku ve İcra Teşkilatı  
2 Şikayet, Tebligat Hukuku  
3 İcra Hukukunda süreler, icranın tatili ve taliki  
4 İlamsız icrada görev ve yetki  
5 Takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itiraz  
6 İtirazın kaldırılması, itirazın iptali davaları  
7 ARA SINAV  
8 İtirazın geçici kaldırılması, menfi tespiti ve istirdat davaları  
9 Haciz (Hacizde sıra, taşınır ve taşınmaz haczi, İİK md. 82)  
10 Haczedilemeyen mal ve haklar, hacze iştirak  
11 Hacizde istihkak davaları  
12 Paraya çevirme  
13 Paraların paylaştırılması  
14 Aciz belgesi  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı İCRA VE İFLAS HUKUKU DERS KİTABI – (BAKİ KURU – RAMAZAN ARSLAN – EJDER YILMAZ )
Diğer Kaynaklar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         x  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       x    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek     x      
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek     x      
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak     x      
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   x        
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak x          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek x          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak     x      
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak     x      
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak     x      

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4