• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 412
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ceza Muhakemesinde özellikle kovuşturma aşamasının ilkeleri ve kuralları ile kanun yolu yargılamasına ilişkin hükümlerin, teori ile uygulamanın karşılaştırılması suretiyle açıklanması
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, iddianame, kamu davasına katılma, mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi, muhakeme işlemleri, tebligat ve süreler, duruşma, kanun yolları  gibi konular ele alınmaktadır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ceza kovuşturmasına hâkim ilkeleri ifade eder, 1,2,3,4,9,10,11 1,2,3 A
2) Delil kavramını, delillerin elde edilme, ileri sürülme ve değerlendirilme esaslarını açıklar, 1,2,3,9,10,11 1,2,3,4 A, C
3) Ceza muhakemesi tedbirlerini, koşullarını ve uygulama usullerini tespit eder, 1,2,3,4,9,10 1,2,3,4 A, C
4) Ceza kovuşturmasına ilişkin bir problemi içeren bir olaya uygulanabilecek normları belirler, 1,2,3,4,9,10,11 1,2,3,4 A
5) Mevzuat ve uygulamada yer alan sorunları tartışarak çözüm yolları getirme becerilerini kazanır. 1,3,4,5,9,10,11 1,2,3 A, C
 

 

     
       

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uzlaşma, Önödeme, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  
2 Kamu Davası Açılmasına Yer Olmadığına İlişkin Karar, İddianame, İddianamenin Kabulü  
3 Mahkemelerin Görev ve Yetkisi  
4 Uyuşmazlıklar Arası Bağlantı ve Muhakemelerin Birleştirilmesi  
5 Muhakeme şartları  
6 Kovuşturma evresinde süjeler, hakimin reddi, davaya katılma  
7 ARA SINAV  
8 Muhakeme İşlemi, Muhakeme İşlemlerinin Bildirimi ve Muhakeme İşlemlerinde Süre  
9 Duruşma Hazırlığı Evresi  
10 Duruşma Evresi, Özellikleri ve Yürüyüşü  
11 Hüküm ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  
12 Kanun Yolları I - İtiraz  
13 Kanun Yolları II- İstinaf, Temyiz  
14 Olağanüstü Kanun Yolları  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Kunter / Yenisey / Nuhoğlu; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku
Diğer Kaynaklar Centel / Zafer; Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.b., Seçkin, Ankara 2012

Ünver / Hakeri; Ceza Muhakemesi Hukuku

Özbek / Kanbur / Doğan / Bacaksız / Tepe; Ceza Muhakemesi Hukuku

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek     X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek         X
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek         X
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X  
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak   X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X        
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X        
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak         X
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3