• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
LAW 232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İdarenin görevleri, yetkileri ile yargısal denetimine ilişkin esas ve usulleri öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

İdarenin kamu hizmeti ve kolluk gibi temel görevleri, idari eylem ve işlemler ile idari yargılama konuları incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  • İdarenin görevlerinin hukuki özelliklerini etkin bir şekilde kavramayarak analiz edebilme yeteneği kazanmak

 

1,3,4,5,6,10 1, 2, 3 A
 
  • İdarenin yetkilerinin özelliklerini ve hukukilik denetiminde kullanılacak araçları tanıyarak ayırt edebilme becerisi kazanmak

 

1,3,6,10 1, 2, 3 A
  • İdarenin işlem ve eylemlerine karşı hak ve özgürlükleri koruyucu idari ve yargısal başvuru yollarının usul ve esaslarını öğrenerek, bu başvuruları yapacak hukuki donanıma sahip olmak.

 

1,2,3,9,10,11 1, 2, 3 A, C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdare ve idari faaliyet kavramları, İdare Hukukunun konusu  
2 Türk idari teşkilatının genel yapısı  
3 Türk idari teşkilatının yapısal ilkeleri  
4 Merkezi yönetim yapılanması ile yerinden yönetim yapılanması  
5 Mahalli idarelerin türleri ve görevleri  
6 Kamu kurumları ile meslek teşekküllerinin yapılanması  
7 ARA SINAV  
8 Kamu görevlilerin türleri ve özellikleri  
9 Kamu görevlilerinin tabi olduğu hukuki rejimin ana hatları  
10 Devlet memurlarının hak, yükümlülük ve yasakları  
11 Kamulaştırmanın esas ve usulleri  
12 Kamulaştırma usulü sebebiyle açılan davalar  
13 Kamu mallarının türleri ve özellikleri  
14 Kamu mallarından yararlanmanın hukuki rejimi  

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Şeref Gözübüyük/ Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt II, Turhan Kitabevi, 2016
Diğer Kaynaklar İsmet Giritli& Pertev Bilgen/ Tayfun Akgüner/ Kahraman Berk, İdare Hukuku, Der Yayınları, 2013

Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 2015

Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Beta Yayınevi, 2009

Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınevi, 2016

 

Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınevi, 2016

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce yetisine sahip olmak         X  
2 Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek       X    
3 Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek       X    
4 Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilmek       X    
5 Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası analiz yetisine sahip olmak       X    
6 Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak     X      
7 İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak X          
8 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek X          
9 Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik değerlere de sahip olmak       X    
10 Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak         X  
11 Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı, yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak         X  

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     102
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,08
Dersin AKTS Kredisi     4